آموزش عبور از رودخانه و سیلاب

stream crossing techniques pacific crest trail photo by Justin Helmkamp e1655090853275

عبور از رود خانه

عواملی را که بایستی در تشخیص به حساب آورد عبارتند از:

عرض رودخانه
عمق آب
رنگ یا کدر بودن آب
جریان و تلاطم
وضع بستر

علاوه بر این ملاحظات فنی باید وضع بدنی گرو خود را مجددا ارزیابی کرده و از خود پرسید این عبور برای آسیب پذیرترین عضو گروه چقدر امناست. فرض بر اینکه شما در عبور از رودخانه و به گدار زدن شک هایی در دل دارید، حالا باید چه کاری انجام دهیم. در کشور ما خیلی محتمل است که موقعیت انسان را مجبور به عبور از گدار رودخانه نماید، ولی اگر چنین باشد بایستی منابع لازم برای گذر امن از رودخانه در اختیار شما باشد.

مواظب فشارهای روحی باشید.

بررسی بالا و پایین رودخانه از روی نقشه و اینکه نزدیک ترین پلکجاست.
با در نظر گرفتن پیش بینی وضع هوا می توانید تصمیم بگیرید تاپایین آمدن آب صبر کنید.
پرهیز از عبور از رودخانه عمیق
اندازه آب برای عبور تا زانوها باشد، بیشتر از آنخطرناک است.
جستجو کنیم تا گدار مطمئن رودخانه برای عبور را پیداکنیم.

در جاهایی در رودخانه که مانع بزرگی قرار دارد مثل یک تخته سنگبزرگ و آب ریز شیب دار دارد، گاهی یک گرداب عمودی می تواند تشکیلدهد و موجب یک جریان برگشتی قوی به سوی مانع در طرف پایین دست گردد. این گرداب های عمودی بی اندازه خطرناکند چون اگر کسی در یکی ازآنها گرفتار شود رهایی از آن تقریبا غیر ممکن است.

کلا هر مانع بزرگی در رودخانه قرار دارد محل ایجاد یک جریانبرگشتی قوی می باشد که گرداب ایجاد می کند.
موانع غوطه ور و یا اندکی غوطه ور به ویژه شاخه های درختان خیلیخطرناکند.
با فرض اینکه با جریان آب حرکت می کنید نیروی آب ظاهر نیست. بهمحض اینک به مانعی برخوردید تمام زور و نیروی رودخانه را باید تحملنمایی و همین می تواند شما را به دام بیاندازد.

گدار یعنی کم عمق ترین محل رودخانه که بدون ابزار، بهراحتیبتوان از آن عبور کرد.

انتخاب گدار

در انتخاب بهترین گدار این عوامل و بسیاری عوامل دیگربایستی به دقت مورد ملاحظه قرار گیرد:

کم عمق بودن منطقه انتخابی ،حداکثر تا زانو.
عاری بودن منطقه انتخابی از موانع معلق یا غیر معلق نظیر گردالهبزرگ یا کنده درخت، چون طناب به این موانع گیر می کند.
اجتناب از ساحل بلند و اطمینان از یک نقطه مناسب برای نقطه خروج.
عدم عبور از کنار پل های ویرانه.
قوی تر بودن جریان آب در قسمت بیرونی پیچ ها.
عاری بودن بستر رودخانه از گرداله و سنگ های بیرون زده یا گلچسبناک و دارا بودن عمق یکنواخت تا آنجا که ممکن است.
همیشه متکی نباشید که از نقطه بخوصوصی که مدتی قبل عبور کردهبودید عبور کنید چون گدار رودخانه در حال تغییر است.

قبل از عبور

هنگامیکه گدار را انتخاب کردید بهترین روش را انتخاب کنید:

در نظر گرفتن شرایط بدنی و آمادگی روانی گروه
در نظر گرفتن وزن کوله ها
اگر مجروح دارید عبور خیلی خطرناک است.
محل عبور باید در توان همه افراد گروه باشد.
عدم عبور از رودخانه در فصل سرما و در شب در تاریکی
اگر از طناب استفاده می کنید طریقه کار کردن با آن را مجدداآموزش دهید.
پرهیز از پوشاک و لباسهایی که دارای بندهای متعدد است و جمع وجور کردن یا در شلوار زدن لباسها ی آویزان
در نظر گرفتن مسئولیت برای هر شخص در حد تواناو و تو جیج کردن او
شماره بندی اعضا در صورت لزوم
استفاده از علائم قراردادی برای ارتباط به علت پر سرو صدا بودنرودخانه ها که نمی توان از صدا استفاده کرد.
اگر با طناب حمایت انجام می دهید علائمی برای دادن و جمع کردنطناب به کار برید .
با قرار دادن یک کیسه پلی اتیلن بزرگ داخل کوله، لوازم را داخلکیسه های کوچک تر قرار دهید و همه را در کیسه بزرگ داخل کوله قرار دهید و درب کیسه را کاملا ببندید تا کوله شما آب بندی شود. بعد از عبور به لباس خشک و گرم و دیگر لوازم خود نیاز دارید.
پرهیز از پریدن روی سنگ ها با فاصله بلند (بهتر است پاهایمان خیس شود تااینکه خشک عبور کنیم ولی پاهایمان رگ به رگ شود و صدمه ببیند.
در آوردن جوراب ها از پا و پا کردن پوتین ها
پوشیدن گتر و داخل کردن بند و نخ آن
پرهیز از شلوار بادگیر که پایین آن با کش مسدود شده زیرا آب داخل آن جمع شده و سطح تماس شما را با آب زیاد می کند و گام برداری را مشکل می کند.
تا آنجا که می توانید سطح تماس خود را با جریان آب کم کنید.
کوله را به پشت بگذارید اما آن را روی بدن محکم نکنید تا درزمان خطر آن را رها کنید ولی یک بند حمایت به کوله و خودتان با گره چفت شونده وصل کنید.
اگر کوله خوب آب بندی شود مانند یک کلک برای شما عمل می کنید.
آب بندی لوازم الکترونیکی مثل گوشی تلفن همراه، دستگاه GPS و غیره توسط کیسه های نایلونی و خاموش کردن آنها، تا در هنگام عبور از رودخانه دچار ازکار افتادگی نشوند.

عبور یک نفره با چوب دستی

در داخل آب همیشه رو به بالای آب قرار بگیرید و پاها را از حدمعمول بازتر بگذارید. استفاده از یک چوب دستی برای عمق آب و نقطه اتکای سوم خود .
اگر از دو باتون استفاده می کنید دست طرف جریان آب برای تعادل و دست جلو را برای اندازه گیری عمق آب استفاده کنید.
نبایستی بدون طناب از رودخانه عبور کرد مگر اینکه روشنباشدعبور با ایمنی کامل صورت می گیرد.

روش هایی که اکنون توضیح داده می شود وبه صورت مصور می باشد برای عبور از آب های کم عمق و آرام مناسب است، که نتایج لغزش احتمالی آن در آبچیزی بیش از خیس شدن نیست.
هر سه روش بستگی به اصل پشتیبانی متقابل و استواری اضافی حاصل ازیکپارچگی گروهی در مقایسه با مقاومت انفرادی دارند.

13689657631

عبور حلقه ای

سه نفر دور هم جمع شده و دست های خود را مطابق شکل روی شانه یکدیگر قلاب کنند . قوی ترین آنها بایستی رو به بالا ی جریان آب باشد در حالیکه گروه همدیگر را محکم نگه داشته اند از عرض رودخانه پیشروی می کنند و در صورت لزوم همدیگر را پشتیبانی مینمایند . هرگاه بستر رودخانه ناهموار است شاید لازم باشد هر دفعه یکی حرکت کند در غیر این صورت گروه بایستی تحت فرمان سرپرست حرکت نماید.

13689657632 آموزش عبور از رودخانه وسیلاب

عبور زنجیره ای

سه نفر یا بیشتر در یک صف پهلوی یکدیگر را میگیرند نفر اول می تواند از یک چوب دستی برای پشتیبانی استفاده کند.صف بایستی به طور هم زمان به پهلو حرکت کند و هر قدم از تراورس توسط سرپرست هماهنگ می شود.

13689657633

عبور پهلو به پهلو

سه نفر یا بیشتر بایستی در یک صف پهلوی یکدیگر قرارگرفته دست ها را به یکدیگر قلاب کرده و یک چوب بلند را می گیرند برای اینکه کمترین مجال به نیروی آب داده شود گروه رو به عرض رودخانه قرار می گیرد و چوب به موازات ساحل آن.

13689657634 آموزش عبور از رودخانه وسیلاب

عبور عرضی با طناب

در این روش یک نفر از اعضا را که آمادگی بهتری دارد و بهتر استسنگین وزن هم باشد را با دو رشته طناب حمایت می کنیم تا به طرف دیگر رودخانه برود. بعد از رسیدن با سر طناب کارگاه مطمون با درخت یا سنگ ایجاد می کند و یکی از طناب ها را فیکس می کند و از طناب دوم برای حمایت افراد استفاده می کنند.
13689657635
هر نفر برای عبور با طناب انفرادی روی سینه خود گره بولین ایجاد می کند و با فاصله یک متر ازسینه خود روی طناب گره هشت یک لا ایجاد می کند و یک کارابین درحلقه آن وصل می کند سپس جهت عبور کارابین را به طناب فیکس شده میاندازد. بهتر است کارابین پیچی باشد . آنگاه کارابین دیگری رامستقیم به طناب روی سینه وصل می کند و با وسط طناب حمایت گره هشتیک لا ایجاد کرده و در کارابین سینه می اندازد تا در زمان عبورگذشته از اتصال به طناب فیکس شده توسط دو حمایت کننده حمایت شود واز رود خانه عبور کند.
رودخانه ها جزئی از محیط کوهستان هستند و فرا گرفتن عبور ایمن از آنها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. آب در حال حرکت نیرویی قوی وهیبت آور دارد، این را در برنامه ریزی خود در نظر داشته باشید و ازدچار کردن گروه خود به شکلی که یک عبور مخاطره انگیز را به وجودآورد خودداری نمائید.
قضاوت شایسته بر اساس تجربه و اطلاع کامل از شیوه های ایمن وگوناگون و محدودیت آنها کلید یک گذر امن است. بهتر است برگشت طولانی داشته باشیم تا جان کسی را برای عبور دشوار از رودخانه به خطر بیاندازیم.

13689660281

برچسب ها: آموزش طبیعت گردی, آموزش عبور از رودخانه, عبور از رودخانه, مطالب آموزشی

مطالب پیشنهادی دیگر:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

یازده − سه =

keyboard_arrow_up